contract@yourtour.vn/ sales@yourtour.vn

+84 01 776 386

Hà Nội - Hạ Long / người

(2 Review)

Hà Nội - Hạ Long

NGÀY 01 : HÀ N?I – H? LONG – SUNWORLD H? LONG PARK               (AN TRUA, T?I)

Sáng 06h00: Xe và hu?ng d?n viên công ty dón quý khách t?i di?m h?n kh?i hành di H? Long. Trên du?ng Quý khách d?ng chân ngh? t?i th? xã Sao Ð?, H?i Duong ( chi phí t? túc). Sau ti?p t?c hành trình di H? Long.

Trua: Quý khách d?n thành ph? H? Long xinh d?p, an trua, thu?ng th?c nh?ng món an tuoi ngon, mang d?m huong v? bi?n.

Quý khách nh?n phòng khách s?n ngh? ngoi.

Chi?u: Ðoàn tham quan Công Viên SunWorld H? Long Park - Tr?i r?ng trên di?n tích 214ha, khu du l?ch gi?i trí Sun World H? Long Park là t? h?p công viên vui choi mang d?ng c?p qu?c t? bao g?m 2 khu v?c chính: T? h?p vui choi ven bi?n và t? h?p vui choi trên d?nh Ba Ðèo – du?c k?t n?i v?i nhau b?i h? th?ng cáp treo d?c dáo.

+ Khu bên bi?n Bãi Cháy : Tham gia vui choi t?i khu công viên R?ng, công viên duy nh?t Vi?t Nam h?i t? hon 30 trò choi hi?n d?i hàng d?u th? gi?i, khu vui choi c?m giác m?nh v?i nh?ng trò choi nhu : Phi long th?n t?c, tê giác cu?ng n?, theo d?u chân r?ng, tàu h?i t?c, … Hay nh?ng trò cho dành cho gia dình cui nh?n và h?p d?n nhu hành trình bí ?n, chi?c ô k? di?u, vu di?u l?c xoáy, binh doàn bò sát, …

+ Khu Ba Ðèo: Hành trình n?i t? ga Ð?i Duong d?n ga M?t Tr?i b?ng cáp treo N? Hoàng là tr?i nghi?m không th? b? l? t?i Sun World H? Long Park. Ðây là con du?ng duy nh?t k?t n?i t? h?p vui choi gi?i trí ven bi?n v?i d?nh Ba Ðèo. Hon n?a, du khách còn du?c chiêm ngu?ng toàn c?nh v? d?p di?u k? c?a v?nh H? Long t? trên cao.

Cáp treo N? Hoàng là h? th?ng cáp treo d?o chi?u l?n d?u tiên t?i châu Á v?i cabin 2 t?ng du?c T? ch?c K? l?c Guinness th? gi?i trao ch?ng nh?n:

Cabin có s?c ch?a l?n nh?t th? gi?i: 230 ngu?i

Tr? cáp treo cao nh?t th? gi?i: 188,88 mét

Tham gia các trò choi nhu: vòng quay m?t tr?i Sunwhell, vu?n Nh?t, làn tru?t Samurai, khu vui choi tr? em, khu game, khu b?o tàng tu?ng sáp.

+ Khu Typhoon Water Park – công viên nu?c v?i nhi?u trò choi h?p d?n. (CHI PHÍ VÉ T? TÚC).

T?i 19h00: Quý khách an t?i và t? do vui choi khu bi?n Bãi Cháy. Ngh? dêm t?i H? Long.

NGÀY 02 : V?NH H? LONG – BI?N BÃI CHÁY                                   (AN SÁNG, TRUA, T?I)

Sa´ng: Quý khách d?y s?m dón bình minh an sáng t?i khách s?n.

7h45: Xe dón quý khách ra c?ng tàu du l?ch, sau dó kh?i hành di tham quan v?nh H? Long tàu chuy?n 8h00.

Du thuy?n tham V?nh Long - k? quan th? gi?i, du khách d?ng thuy?n d? lên tham Ð?ng Thiên Cung t?c là "Cung di?n c?a Tr?i" và Hang Ð?u G? (Hay còn g?i là Hang D?u G?), là noi g?n li?n v?i câu chuy?n l?ch s? ch?ng quân Nguyên - Mông nam 1288 c?a vua Tr?n Hung Ð?o. Sau dó hành trình trên du thuy?n di gi?a H? Long v?i hàng ngàn d?o dá s?ng s?ng du khách s? có c?m giác nhu di vào th? gi?i d?ng v?t tr?i qua tri?u nam hóa dá, dó là: Ð?o dá R?ng, hòn Gà Ch?i, Hòn Cóc...

Trua: Ðoàn an trua t?i nhà hàng, ngh? ngoi.

Chi?u: Xe và HDV dua dòn ra bi?n Bãi Cháy, quý khách t? do t?m bi?n – tham gia các trò choi trên bi?n (Chi phí t? túc).

T?i: Ðoàn an t?i t?i nhà hàng. Ngh? dêm t?i khách s?n.

NGÀY 03 : B?O TÀNG H? LONG – HÀ N?I                                        (AN SÁNG, TRUA)

Sáng 08h00: Ðoàn an sáng, sau dó tr? phòng khách s?n, sau dó HDV dua doàn di tham quan b?o tàng H? Long. B?o tàng du?c hoàn thi?n nam 2014 nh?n d?p k? ni?m 50 nam thành l?p t?nh Qu?ng Ninh, cùng nam dó, công trình dã du?c nh?n gi?i ki?n trúc c?a nam do trang thông tin di?n t? Ashui c?a H?i Quy ho?ch phát tri?n dô th? Vi?t Nam t? ch?c.

V?i trên 20.000 hi?n v?t g?c, tiêu bi?u du?c trung bày t?i 3 t?ng bên trong và ngoài tr?i v?i hình th?c d?c s?c, h?p d?n, hi?n d?i dã ph?n ánh chân th?c l?ch s?, van hóa, con ngu?i và thiên nhiên Qu?ng Ninh trong quá trình hình thành và phát tri?n. Sau dó, Quý khách di ch? H? Long mua s?m d?c s?n v? làm quà cho gia dình và b?n bè.

11h00: Ðoàn làm th? t?c tr? phòng khách s?n. Sau dó an trua t?i nhà hàng và làm th? t?c tr? phòng, ki?m tra l?i d? d?c tru?c khi tr? v? Hà N?i.

14h30: Quý khách lên xe kh?i hành v? Hà N?i. Trên du?ng v? doàn d?ng chân t?i H?i Duong, quý khách mua d?c s?n bánh k?o v? làm quà.

18h30: V? d?n Hà N?i, HDV chia tay quý khách và h?n g?p l?i trong nh?ng chuy?n di sau.

 

 

GIÁ TOUR TR?N GÓI CHO 01 KHÁCH

2.790.000VNÐ/ NGU?I L?N

(Áp d?ng cho doàn 20 khách tr? lên)

 

D?CH V? BAO G?M:

 • Xe du l?ch d?i m?i, máy l?nh dua dón theo l?ch trình.
 • Phòng ngh? dêm t?i khách s?n H? Long Pearl 4* (tiêu chu?n 04 khách/phòng)
 • Các b?a an theo chuong trình: 5 b?a chính 150.000/ khách/ b?a. An sáng t?i khách s?n.
 • Vé th?ng c?nh V?nh H? Long
 • Tàu tham quan V?nh H? Long 4 ti?ng.
 • Vé tham quan b?o tàng H? Long.
 • Hu?ng d?n viên vui v? nhi?t tình su?t tuy?n
 • Nu?c u?ng 1 chai/ khách/ ngày
 • B?o hi?m du l?ch m?c d?n bù t?i da 30.000.000/v?.

D?CH V? KHÔNG BAO G?M:

 • Thu? VAT – 10%
 • Ph? thu phòng don
 • Các chi phí cá nhân ngoài chuong trình: di?n tho?i, d? u?ng, gi?t là...
 • Tip cho lái xe, HDV (không b?t bu?c).

TR? EM:

 • Tr? em du?i 5 tu?i, ng? chung giu?ng v?i b? m?, mi?n phí. B? m? t? thanh toán chi phí phát sinh c?a bé.
 • Tr? em t? 5-10 tu?i, tính 75% chi phí ngu?i l?n.
 • Tr? t? 11 tu?i tr? lên, tính b?ng chi phí ngu?i l?n.

 

 

 

Chân thành c?m on và kính chúc quý khách có m?t chuy?n di th?t b? ích!!

Công ty cổ phần Du lịch và thương mại Yourtour Việt Nam  
Trụ sở chính: Số 5, ngách 68/68/45, tổ 16 Đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng giao dịch: Tòa nhà Talico – Số 22 Hồ Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Follow Us