contract@yourtour.vn/ sales@yourtour.vn

+84 01 776 386

Hà Nội - Bái Đính - Tràng An / người

(2 Review)

Hà Nội - Bái Đính - Tràng An

NGÀY 01: HÀ N?I – NINH BINH –  CHÙA BÁI ÐÍNH – HOA LU                 (AN TRUA – T?I)

Bu?i sáng: Xe và hu?ng d?n viên dón quý khách t?i di?m h?n trong thành ph? kh?i hành di Ninh Bình, trên du?ng di d?ng chân ngh? t?i Ph? lý (Quý khách t? do an sáng) 20 phút an sáng và ngh? ngoi. Sau dó ti?p t?c hành trình di chùa Bái ÐínhÐoàn d?n noi c?u l? ph?t t?i Chùa Bái Ðính - ngôi chùa l?n nh?t Vi?t Nam v?i 500 pho tu?ng La Hán, tu?ng ph?t d?ng l?n nh?t Vi?t Nam cao 10m n?ng 100 t?n.Ðây là m?t trong nh?ng trung tâm ph?t giáo l?n nh?t Vi?t Nam.

12h00: Quý khách an trua t?i nhà hàng thu?ng th?c d?c s?n dê núi dá, ru?u Ng?c duong.

Bu?i chi?u: Tham quan c? dô Hoa Lu, tìm hi?u v? l?ch s? c? dô và 2 d?i vua Ðinh, LêTham gia trò choi dân gian t?p th? vui nh?n t?i sân bãi Hoa Lu, Lên xe kh?i hành ra thành ph?, nh?n phòng khách s?n,

An t?i t?i nhà hàng khách s?n. t? do d?o choi, ngh? dêm t?i khách s?n

NGÀY 2: NINH BÌNH – TRÀNG AN – HÀ N?I                                      (AN SÁNG + TRUA)

Bu?i sáng: Quý khách an sáng, tr? phòng khách s?n, lên xe kh?i hành di khu du l?ch sinh thái Tràng An, xu?ng thuy?n tham quan qu?n th? hang d?ng: hang Sáng, hang t?i, hang Ba Gi?t, hang N?u ru?u d?y huy?n bí và hoang xo, ng?m c?nh núi non, sông nu?c trong xanh - m?t H? Long trên c?n c?a Ninh Bình.

12h00: An trua thu?ng th?c d?c s?n Dê Núi, com cháy, ru?u Ng?c Duong n?i ti?ng Ninh Bình

Bu?i chi?u: Lên xe kh?i hành v? Hà N?i, d?ng chân mua s?m d?c s?n và quà luu ni?m t?i th? xã Ph? Lý.

17h00: V? d?n Hà N?i, hu?ng d?n viên chia tay quý khách, k?t thúc chuong trình du l?ch t?i di?m h?n.

 

 

 

 

 

GIÁ TOUR TR?N GÓI CHO 01 KHÁCH

2.150.000 VNÐ/ NGU?I L?N

(Áp d?ng cho doàn 20 khách tr? lên)

 

D?CH V? BAO G?M :

 • Xe du l?ch di?u hòa d?i m?i ph?c v? doàn theo chuong trình
 • Ðò/ thuy?n tham quan khu du l?ch sinh thái Tràng An
 • An tiêu chu?n 150.000Ð/ b?a chính, 30.000Ð/ b?a sáng
 • Khách s?n: tiêu chu?n 2 ngu?i/ phòng
 • Hu?ng d?n viên ti?ng Vi?t chuyên nghi?p nhi?t tình chu dáo
 • Vé th?ng c?nh t?i các di?m du l?ch
 • B?o hi?m du l?ch m?c d?n bù t?i da 30.000.000Ð/ngu?i/v?

D?CH V? KHÔNG BAO G?M:

 • Ð? u?ng trong các b?a an và các lo?i d? u?ng không bao g?m trong chuong trình
 • Chi phí cá nhân, g?t là, di?n tho?i, quà …
 • Ti?n tip cho hu?ng d?n viên, lái xe ( không b?t bu?c)
 • Thu? giá tr? gia tang (VAT)

Chân thành c?m on và kính chúc quý khách có m?t chuy?n di th?t b? ích!!

Công ty cổ phần Du lịch và thương mại Yourtour Việt Nam  
Trụ sở chính: Số 5, ngách 68/68/45, tổ 16 Đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng giao dịch: Tòa nhà Talico – Số 22 Hồ Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Follow Us